ZAPOSLENI U ŠKOLI

 

UPRAVA ŠKOLE

DIREKTOR ŠKOLE  - Marija Milodanović

 

POMOĆNIK DIREKTORA - Darinka Maksimović

 

 

SEKRETAR ŠKOLE - Snežana Čokorilo Vuković

 

ŠEF RAČUNOVODSTVA  - Marijana Nikić

 

Administrativno-finansijski radnik - Gligor Valerija

 

 

 

STRUČNA SLUŽBA

PEDAGOG - Ljiljana Mokan Bogdanović

 

PSIHOLOG - Neda Lukić 

 

 

 

 

DNEVNI BORAVAK

Lidija Pap

Slobodanka Petrović

Eva Vukov

 

 

 

 BIBLIOTEKA

 

 Vesna Kolar Perić

 

  

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti DARINKA MAKSIMOVIĆ

(tel: 024 548092, e-mail: maksimovicdarinka@gmail.com)

UČITELJI I NASTAVNICI

 
Natalija Tucakov- učiteljica 1a
Snežana Terzić- učiteljica 1b
Agardi Hajnal- učiteljica 1c
Svetlana Kočić- učiteljica 1d
Romić Gizela- učiteljica 1c
Dragana Kuzman - učiteljica 2a
Sanja Vučković - učiteljica 2b
Valerija Aranjoš - učiteljica 2c
Zorica Stipić - učiteljica 2d
Tatjana Pribićević - učiteljica 3a
Tatjana Đurić Đember- učiteljica 3b
Toth Eva - učiteljica 3c
Jasna Radonić- učiteljica 3d
Slađana Margetić- učiteljica 4a
Branislava Vuković- učiteljica 4b
Eva Torma- učiteljica 4c
Ljubica Dafčik - učiteljica 4d
 
 
Suzana Šereš - Srpski kao nematernji
Anita Milkovič- Mađarski JDS
Nalić Sabina - nastavnik Engleskog jezika
Nora Gogolak Benčik- nastavnik Engleskog jezika
Nataša Tonković- nastavnik Engleskog jezika
 
Čutura Snežana – Srpski jezik, odeljenski starešina 7b
Kosović Dušica – Srpski jezik , odeljenski starešina 5a
Melisa Vilov –  Srpski jezik, Srpski kao nematernji, odeljenski starešina 5d
Horvat Rice Valeria – Mađarski jezik, Građansko vaspitanje, odeljenski starešina 8c
Gogolak Benčik Nora – Engleski jezik
Dijana Popović Gurinović – Engleski jezik
Tomić Vesna – Nemački jezik
Anita Milkovič – Nemački jezik, odeljensk starešina 5c
Dulić Snežana– Matematika
Jelena Raković- Matematika
Petraš Čila – Matematika, odeljenski starešina 6c
Pataki Edit – Fizika, hemija
Barović Daniel – Fizika, odeljenski starešina 8a
Aleksandra Jovičić– Hemija
Ninkov Radomir – Istorija, odeljenski starešina 8b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajdoči Hajnalka – Istorija
Rašović Biljana – Geografija, odeljenski starešina 6b
Vrkić Štraka Andrea – Geografija, odeljenski starešina 7c
Samardžija Sanja – Biologija, odeljenski starešina 7d
Tamara Kovač – Biologija
Inić Ružica – Muzička kultura
Kovačev Irena– Muzička kultura
Tomić Valentina – Likovna kultura
Buljovčić Olgica – Tehnika i tehnologija, odeljenski starešina 7a
Ivić Marija – Tehnika i tehnologija, odeljenski starešina 6a
Gereg Imre – Tehnika i tehnologija
Peić Dijana – Fizičko i zdravstveno vaspitanje, odeljenski starešina 6d
Terzija Saša – Fizičko i zdravstveno vaspitanje, Građansko vaspitanje, odeljenski starešina 5b
Cetić Zdravko – Fizičko i zdravstveno vaspitanje
Arčon Eleonora –  Informatika i računarstvo
Vladimir Milodanović –  Informatika i računarstvo
Jovišević Mihajlo - Pravoslavni katihizis (veroučitelj)
Gabrić Nevena - Katolički vjeronauk (veroučitelj)
Garajski Ozvald Bernadeta - veroučitelj
Kapista Gabriela - Građansko vaspitanje
 
 
 
 
 
 

POMOĆNO-TEHNIČKO OSOBLJE

 

Torbica Milan - ložač - domar - ekonom

 

Mandić Todor- održavanje higijene

 

Balčak Margit - održavanje higijene

 

Dulić Danica - servirka u školskoj kuhinji

 

Njari Aranka - održavanje higijene

 

Virag Katalin - održavanje higijene

 

Marina Karanović- održavanje higijene

 

Budeša Novka - održavanje higijene