vesti

 

П О З И В  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ 1/2017 дел.бр.: 06-1-18/2017. од 02.08.2017. год., наручилац
ОСНОВНА ШКОЛА „ ЈОВАН МИКИЋ “ СУБОТИЦА
Упућује
П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА-  Радови на  на  уређењу спољног мултифункционалног спортског терена 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН 1/2017

 

Овде можете преузети

ПОЗИВ
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Nazad