vesti

 


Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за друштвене делатности
Број: IV-04/I-61-7/2018
Дана: 7. 3. 2018.
24000 Суботица
Трг слободе 1
Тел. 024 626 883
(Ј.С/М.С)

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О УПИСУ ДЕЦЕ У   I   РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

    На основу члана 18. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017), а уз сагласност Министарства  просвете Републике Србије, Секретаријат за друштвене делатности Града Суботице организује упис деце у   I  разред основне школе на подручју града Суботице, у периоду од 02. 04. - 31. 05. 2018. године.
    УСЛОВИ ЗА УПИС
1. У  први ( I ) разред основне школе у школској 2018/2019. години  на основу члана 18. Закона о основама система образовања и васпитања уписују се деца која ће до 1. септембра 2018. године имати најмање  шест и по година (рођени до 28. фебруара 2012. године), односно, највише седам и по година.
2. У први ( I )  разред основне школе школске 2018/2019. године  могу се уписати и деца која ће до почетка школске године ( 1. септембра 2018. године) напунити шест година,  и то након провере спремности детета за полазак у основну школу коју врши психолог школе применом препоручених стандарда и поступака.
ПРИЛИКОМ УПИСА ДЕЦЕ РОДИТЕЉИ ОБАВЕЗНО ПРИЛАЖУ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:
⦁    извод из матичне књиге рођених (није потребан нови извод);
⦁    уверење о лекарском прегледу детета, односно, ревакцинацији (ово уверење издаје на подручју града Суботице - Служба за здравствену заштиту жена и деце, Ђуре Ђаковића број 14, а у насељима града здравствене станице у месту).
РОДИТЕЉ, УСВОЈИЛАЦ, СТАРАТЕЉ, ОДНОСНО, ОРГАН СТАРАТЕЉСТВА ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА УПИС ДЕТЕТА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ.

                                      Секретар Секретаријата,  Јасмина Стевановић


Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Város
Közigazgatási Hivatal
TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA
Iratszám: IV-04/I-61-7/2018
Kelt 2017. 3.7-én
S z a b a d k a
Trg slobode 1
Tel. 024 626 883
(J.S/M.S)

É R T E S Í T É S
A TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK BEISKOLÁZÁSÁRÓL A 2018/2019-as TANÉVBEN

    Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 18. szakasza (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 88/2017) alapján és a Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériumának jóváhagyásával a Szabadkai Közigazgatási Hivatal Társadalmi Tevékenységek Titkársága a 2018.04.02. és 2018.05.31. közötti időszakban megszervezi Szabadka Város területén az általános iskolák első osztályába való beiratkozást.
IRATKOZÁSI FELTÉTELEK:
1. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 18. szakasza értelmében a 2018/2019-es tanévben az általános iskola első (I.) osztályába azok a gyermekek iratkozhatnak be, akik 2018. szeptember 1-éig elérik a legalább 6 és fél éves életkort (2012. február 28-a előtt születtek), illetve legfeljebb hét és fél évesek.
2. Az általános iskola első (I.) osztályába a 2018/2019-as tanévben azok a gyermekek is beiratkozhatnak, akik az iskolakezdésig (2018. szeptember 1-éig) betöltik a 6. életévüket, amennyiben iskolaérettségüket az iskola pszichológusa az ajánlott szabványok és módszerek alkalmazásával kivizsgálta és igazolta.
   
    A BEÍRATÁSKOR A SZÜLŐKNEK KÖTELEZŐEN MELLÉKELNIÜK KELL AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKAT:
1. A gyermek születési anyakönyvi kivonata (lehet régebbi példány is)
2. A gyermek egészségi állapotáról, illetve az újraoltásról szóló orvosi bizonylatot (ezt a bizonylatot a város területén a Nő- és Gyermekgondozó Egészségügyi Szakrendelő adja ki - Đuro Đaković utca 14., a város településein pedig a helyi egészségházak.)
A GYERMEKEK BEISKOLÁZÁSÉRT A SZÜLŐ, AZ ÖRÖKBEFOGADÓ, A GYÁM ILLETVE A GYÁMHIVATAL FELEL

      Jasmina Stevanović a Titkárság titkára   

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
Gradska uprava
TAJNIŠTVO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Broj: IV-04/1-61-7/2018
Dana, 7. III. 2017. godine
24000 Subotica
Trg slobode 1
Tel. 024 626 883
(J.S/M.S)


O B A V I J E S T
O UPISU DJECE U I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2018./2019. GODINI

    Na temelju članka 18. Zakona o osnovama sustava obrazovanja i odgoja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017), a uz suglasnost Ministarstva prosvjete Republike Srbije, Tajništvo za društvene djelatnosti Grada Subotice organizira upis djece u I. razred osnovne škole na području grada Subotice, u razdoblju od 02. 04. do 31. 05. 2018. godine.
    UVJETI UPISA
1. U prvi (I.) razred osnovne škole u školskoj 2018./2019. godini na temelju članka 18. Zakona o osnovama sustava obrazovanja i odgoja, upisuju se djeca koja će do 1. rujna 2018. godine imati najmanje šest i pol godina (rođeni do 28. veljače 2012. godine), odnosno, najviše sedam i pol godina.
2. U prvi (I.) razred osnovne škole školske 2018./2019. godine mogu se upisati i djeca koja će do početka školske godine (1. rujna 2018. godine) napuniti šest godina, i to nakon provjere spremnosti djeteta za polazak u osnovnu školu koju vrši psiholog škole, primjenom preporučenih standarda i postupaka.
   
PRILIKOM UPISA DJECE RODITELJI OBVEZATNO PRILAŽU SLJEDEĆE DOKUMENTE:
⦁    Izvadak iz Matice rođenih (nije potreban novi izvadak);
⦁    Potvrdu o liječničkom pregledu djeteta, odnosno, ponovnom cijepljenju (ovu potvrdu na području grada Subotice izdaje Služba za zdravstvenu zaštitu žena i djece, Đure Đakovića broj 14, a u naseljima grada zdravstvene postaje u mjestu).
RODITELJ, POSVOJITELJ, SKRBNIK, ODNOSNO TIJELO SKRBNIŠTVA, ODGOVORAN JE ZA UPIS DJETETA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE.

                                     Tajnica Tajništva, Jasmina Stevanović

Vest napisao-la - osjovan admin - 10.06.2018.
Nazad